Herodoti Halicarnassei historia: sive Historiarum Libri Novem Musarum Nominbus inscripti Liber primus, qui inscribitur CLIO.

1. Herodoti Halicarnassei historiae explicato haec est: ut neque ea quae gesta sunt, ex rebus humanis, oblitterentur ex aevo, neque ingentia et admiranda opera vel a Graecis edita vel a barbaris, gloria fraudentur, cum alia, tum vero qua de re isti inter se belligeraverunt. Persarum eximii memorant dissensionum autores extitisse Phoenices, qui a mari quod … Les mer

Ἡροδότου ἰστόριων πρώτη

Κλείω Πρόλογος Ἡροδότου Ἁλικαρνασσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἧδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῴ χρόνῳ ἐξίτηλα γένεται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τὰ τε ἄλλα καὶ δι᾽ἧν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. 1. Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας φασί τῆς αἰτίους γενέσθαι τῆς διαφορῆς. τούτους γὰρ … Les mer

03 Overgrepslæren: Rettsvern og rettssikkerhet

(Arbeiderbladet 06.05.93) Medisinske funn og evidens samlet i terapi er to kilder for bevis i misbrukssaker som overgrepslærens ypperste – dilettantene – utnytter maksimalt. At slike funn gir sikker grunn, er [imidlertid] en myte. Tvetydige halvsannheter som gjelder for noen, men ikke for alle, er overgrepslærens kjennemerke. Tvetydige halvsannheter er også god jord for voksende … Les mer

05 Overgrepslæren: Justismordets anatomi

(Arbeiderbladet 11.12.93) Verdens Gang har bidratt til å styrke rettssikkerheten i Norge gjennom sin høye profil i overgrepssaker. Men avisen begår en viktig feil i torsdagens kommentar til en verserende rettssak. Med referanse til såkalte «medisinske funn» skriver Hans Kringstad: «Kontrollundersøkelser av tilfeldige utvalg der det ikke foreligger mistanke, (er) aldri gjennomført i Norge. Det … Les mer

06 Overgrepslæren: Overgrepsretorikk

(Arbeiderbladet 09.01.94) Leder for Norsk barnelegeforening, Helge Michalsen, bebreider meg lille julaften mine insinuasjoner i kommentaren «Justismordets anatomi» (Arbeiderbladet 11. desember). Jeg antyder der at J.Jane Gardener, som har manet medisinerne til måtehold i ovegrepsdiagnostisering, neppe ville fått jobb på enkelte av våre større sykehus. Nå er det mitt og manges inntrykk at ekspertene ved … Les mer

09 Overgrepslæren: Justismordets psykologi

(Arbeiderbladet 05.03.94) Artikkelen er skrevet en uke før frikjennelsen av Ulf Hammern i Bjugn. Jeg kommer fra teatret. Brødrene Karamasov er et bilde på mannen mellom maktene, den usalige treenighet bestående av Gud, Mennesket og Satan, dømt til samliv i jorderiket. Gud er den yngste, Aljosja, den fryktløse og skyldfrie. Han lar seg ikke krenke og … Les mer

01 Mønsterplanens barn

Knut Erik Aagaard (Dagbladet 12.11.96) Er det nå så sikkert at ungdomsvolden skyldes flukten fra landsbygda, fjernsynet, kommersialiseringen og flodbølgen av narkotika? Kanskje det er skolen som har skylden? Riktignok er Norge som forvandlet på 35 år. Men det er ikke utdanningseksplosjonen, strukturrasjonaliseringen, oljerikdommen eller kommunismens fall som sterkest har preget oss. Revolusjonen, den største … Les mer

05 Kulturoptimismens begrensninger

(Dagbladet 14.03.98) Arbeiderpartiets deputerte Jon Olav Alstad hudfletter tirsdag fortjenstfullt mine apokalyptiske samtidsvisjoner. Mot min fortvilte appell om statlig tvang og regulering knekker han et Columbi egg, det som Svarstad Haugland la i Dagsnytt 18 for noen dager siden: La mannen ta sin tørn ved kjøkkenbenken! Forleng fedrepermisjonen! Vi må hindre at gutter vokser opp … Les mer

06 Vi lever på stupet

(Dagbladet 26.05.98) Volden i det norske samfunnet skal være femdoblet siden 1965. Den åpne, grove vold er alltid et isfjellsfenomen, for den består ikke av isolerte, tragiske enkeltskjebner, uheldige sammentreff av omstendigheter eller utenlandsk påvirkning, og særlig ikke når den øker i takt med andre store samfunnsbevegelser. Volden er strengt nasjonal. Den synlige del av … Les mer

07 Tidens krav

(Dagbladet 28.05.98) Barnet fødes uten grenser og er den perfekte anarkist. Når vi som voksne avfinner oss med en plass i skyggen og respekterer loven, tradisjonen og arbeidsplikten, når vi til slutt dør i stoisk ro, så er det fordi vi har møtt veggen i hele oppveksten. Livet er en eksersis i askese. Når vi … Les mer

08 En ny dag truer

(Dagbladet 14.03.99) Da jeg var yngre, lo jeg av Amalie Christie og hennes korstog for god musikk og kultur. Latteren stivnet. De voksnes kultur, foreldrekulturen, virket så overveldende trygg, og måtte da tåle at vi unge hørte noe annet enn Inger Jacobsen, salmer og fiolinspill på hjemme-alene-festene våre. Det tålte den ikke, for ungdomskulturen blir … Les mer

11 Vår tids helt

(Dagbladet 01.03.00) Norsk skole knuges av vitsemakere og bedrevitere som serverer dumme og nedlatende påstander i form av seriøse avisartikler. Slik honoreres mitt innlegg «Enere og store null» (6.2.00) av rektor Marie Thune, som i kraft av sin stilling nødvendigvis vet hva hun snakker om. Vi bedrevitere må slutte å svartmale skolen, hevder hun, for … Les mer

12 Den døvblinde skolen

 (Dagbladet 19.09.01) Inger Anne Olsen gjør det tindrende klart i sin forbilledlige helside 25 i Aftenposten. Tusenvis av døvblinde norske ungdommer ledes stumt til oppvaskbenken uten å kny. Skolen tar dem ved nesen og Opplæringslova gjelder visst bare for gode nordmenn. Norskfødte minoritetsbarn kan ikke norsk etter endt grunnskole, de dropper videregående og på universitetet … Les mer

15 Idiotiets apoteose

Knut Erik Aagaard (Dagbladet 23.10.02) Hundane gøyr, og karavanen går vidare .. Med denne dramatiske sorti tar Jon Hustad et oppgitt farvel med den skoledebatten han effektivt har punktert. Hans bok Skolen som forsvann river klærne av Keiseren. Skolen ligger avkledd tilbake, som en naken nonne grepet in flagranti i all sin syndige prakt, rødmende … Les mer

16 Veien til verdens beste skole

(Dagbladet 19.02.03). Byer i Belgia kan jo alle lære, skriver Rune Gerhardsen, som om det var en trivialitet. Førstegangsvelgere som forlater skolen uten helt å vite hvor Belgia ligger, uten å kjenne hovedstaden Brussel, stiller med handikap i den tilstundende EU-debatten. Personlig synes jeg de også bør kjenne Antwerpen, som har visse maritime tilknytningspunkter. Mons … Les mer

002 Tre tomme ord: Stort, fjernt og fremmed

(Arbeiderbladet 30.03.94) EU er noe stort og annerledes noe, som ligger for langt borte. Denne grunntanken gjennomsyrer den norske EU-motstanden.  Fjernt  Riktignok ligger Brussel et stykke unna, men avstanden rommes tre ganger inne i Norge. Forvaltningsmessig er avstanden verken lang eller kort. Kommunen styrer lokalt og staten nasjonalt. Dette utmerkede prinsipp suppleres pent ved at … Les mer

006 Klinten og hveten

(Arbeiderbladet 30.08.94) Et overveldende flertall blant nordmenn slutter lojalt opp om vår nasjon og vår stat, vårt politiske og økonomiske system, maktens tredeling, det kommunale selvstyre og pluralismen.  Vi er en homogen befolkning; den uvilje noen føler mot utlendinger og minoriteter kompenseres rikelig ved ideen om det fargerike fellesskap, som er rotfestet i brede lag. … Les mer

007 En åpenbaring

(Arbeiderbladet 16.09.94) Vi leser så ofte om Dyret i Åpenbaringen. I avisene, i EU-debatten. Noen er så fanatiske, forstokkede og komiske at de sammenligner EU-staten med Dyret, leser vi, og de latterliggjør derved hele EU-motstanden med sine fundamentalistiske mørkemannsvisjoner. Vi hare ler av dem.  Dyret navngis ikke i Åpenbaringen. Hvilket dyr det er snakk om, … Les mer

008 Back in the USSR

(Arbeiderbladet 23.09.94) Sten R. Helland, politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, går i Arbeiderbladet 21.09.94 med rette i rette med Harald Berntsen for bakvaskelser mot statsministeren og meget annet. Men Berntsen er ikke alene om å bakvaske. Anne Enger Lahnstein beskylder Gro for å styre landet ut av selvstendigheten og folkestyret. Statsministeren er likevel snart den eneste … Les mer

010 Grasrotta

(Arbeiderbladet 08.10.94) Hvorfor er EU-motstanden så sterk i Norge, så engasjert? Hvorfor er Nei til EU en folkebevegelse med en slik mobiliseringskraft? Er det fordi Kristen Nygård er så flink, eller fordi Anne Enger Lahnstein har så høy moral? Eller er det fordi Europa-unionen er et helvete, en udemokratisk og pengesprutende imperialistisk sammensvergelse mot Norge … Les mer

014 Overgangstiden

(Arbeiderbladet 31.01.95) Revolusjon og reform er norske ord for store samfunnsendringer i verden. Men de er verken motsetninger eller alternativer, for de beveger seg på forskjellige plan. Revolusjon er brå, voldelig forvandling av et samfunn. Det finnes bedre måter. Reform er derimot forandring innenfor en gitt formasjon, og reformens motsetning er bakstrev. Men revolusjonens begrepslige … Les mer

015 Paraguay: Tragisk, stolt og glemt

Med sin iberisk-indianske kultur, sin koloniale fortid, med diktaturer, fattigdom og folkemord, med sin fortvilelse og sitt håp, er Paraguay et typisk latinamerikansk land. Som nabolandene har også Paraguay sine historiske særegenheter, også det er typisk. Som et særlig tilbakeliggende land med en særlig brutal historie er Paraguay dobbelt typisk. Paraguays historiske særegenheter utgjør nettopp … Les mer

018 Høyre til venstre

(Arbeiderbladet 11.07.95) Venstre befinner seg for tiden østenfor sol og vestenfor måne, bredt plassert til venstre for SV i overføringspolitikken og til høyre for Høyre i forsvaret av eiendomsretten, under påskudd av å representere sentrum. To motsatt ladede ekstremister er som kjent lik én moderat. Der Feind steht in der Mitte. Senterpartiet retter naturligvis hovedskytset … Les mer

023 Martha my dear: Typisk bra å være norsk

(Arbeiderbladet 28.09.95) Med unntak av SV står samtlige partier med små nyanser sammen om den norske innvandringspolitikken. Stopp innvandringen er det grunnlaget de står på når de kritiserer andre. Det som skiller litt mellom partiene er synet på flyktninger og asylsøkere, men flyktningene er så få likevel, og det er de allerede innvandrede som uroer … Les mer

027 En bombe under arken

(Arbeiderbladet 01.06.96) Ingen naturlov tillater oss å trekke slutninger om fremtiden på grunnlag av historien. Historien er en skrøpelig vitenskap. Samfunnsmessige tendenser har ikke lovs kraft, de endres langsomt eller i brå skift. Historien er samtidens selvforståelse, og hver generasjon blander den på ny, till angenäm styrka och smak. Men historien er likevel vår viktigste … Les mer

030 Historiens trollspeil

(Dagbladet 18.02.97) Den historiske sannhet, sannheten om det forgangne, er alltid et uttrykk for dagens selvforståelse, dagens politiske behov og vår trang til å rettferdiggjøre vår fortid. Hver for seg sier historikerne mye forskjellig og mye interessant. Men summen av norske historikeres samlede innsats finner vi i skolebøkene, et offisielt destillat av nasjonens selvbilde, sett … Les mer

036 Mange kokker og mye søl

(Dagbladet 26.08.98) Regjeringen spreller nå i garnet, slik noen forutså allerede valgnatten, et garn spent opp av og mellom Jagland og Carl I. Hagen. Enkelte forskere og pressefolk har svelget sentrums selvforklarende blokkuavhengighet, den famøse trekanten, men politikerne på begge fløyer kjenner sin makt, og vet at den tredje dimensjon er sten død inntil neste … Les mer

037 Bryt folkeretten!

(Dagbladet 21.06.99) Folkeretten – en konsensusjurisdiksjon basert på et minste felles multiplum av mulige avtaler mellom høyst forskjellige land og regimer – er bedre enn jungelloven, den usminket sterkestes rett. Men folkeretten tåler ingen sammenligning med demokratiske lover vedtatt av representative parlamenter. Rådende folkerett er bare et lite skritt i riktig retning. Et flertall av … Les mer

038 NATOs bombing: Ond eller klok?

(Dagbladet 19.07.99) Flykatastrofen [dvs. NATOs bombing] i Jugoslavia har som utilsiktet bivirkning utløst en enestående global debatt om mellomfolkelig samkvem. Aldri så galt, så godt for noe. Under Den kalde krigen var det klare linjer i samfunnsdebatten. Med murens fall er verden atter ny, og vi kjenner den ikke.  Det oppdemmede behov for ny forståelse … Les mer

040 Menneskesyn i gjøkeredet

(Dagbladet 13.09.00) Menneskesyn er et ord jeg liker veldig dårlig. Det kryr av nasjonalister i Norge, på venstresiden, mot EU, men det ville ikke falle meg inn å sette spørsmålstegn ved menneskesynet deres. I likhet med høyrepartienes ledere er de tilhengere av styre ved lov, representativt demokrati, individets ukrenkelighet og rasenes likeverd. Det humanistiske menneskesyn … Les mer

051 Det alle vet er alltid galt

(02.03.08) Refusert i Dagsavisen. Min første refusjon i dagspressen! Vi har i Norge en offentlighet som (i hovedsak) slutter opp om staten (1814), kommunen (1837), parlamentarismen (1884), landets udelelige integritet (1905) og statens rett til å forsvare det (1940). Ytringsfriheten har ingen pris i Norge, om vi overser den nedadgående kulturspiral og pressens hang til … Les mer